Енергоефективність в промисловості

Останні 5 років Україна споживає в середньому близько 190 млн т.у.п. на рік. Найбільша частка енергоносіїв (близько 40 % ) споживається при виробленні вторинних енергоносіїв – електроенергії та теплоти. З кінцевих споживачів найбільше споживають такі сектори , як промисловість ( 34-38 %) , транспорт (17-20 %) і побутовий сектор ( 31-35 %).

Серед галузей промисловості більше половини енергії витрачає ГМК. У споживанні української промисловості частка хімічної та харчової становить відповідно 10 % і 8 %. Істотні витрати енергії спостерігаються в гірничодобувній промисловості ( 6 % без урахування видобутку палива) і в секторі неметалевих мінеральних продуктів .

Енергоємність ВВП України в 2010 р. склала 0,55 т у.п. на 1000 доларів ВВП порівняно з 0,1 – для Німеччини , 0,2 – для Польщі , Росією – 0,44 . У 2011 році енергоємність української економіки знизилася на 2 %.

Висока енергоємність України є наслідком особливостей структури національної економіки, зміщеної у бік більш енергоємних галузей, істотного технологічного відставання більшості галузей економіки від рівня розвинутих країн, а також цінових спотворень на внутрішніх енергетичних ринках.

Основними факторами , які перешкоджають подальшому зниженню енергоємності ВВП, є:

 • Високий ступінь фізичного зносу основних фондів і технологічне відставання в найбільш енергоємних галузях і житлово -комунальній сфері ;
 • Невідповідність тарифів і цін на енергоресурси витратам на їх виробництво, що ускладнює модернізацію енергетичних об’єктів;
 • Неефективність функціонування природних монополій;
 • Високий рівень втрат енергоресурсів при їх передачі та споживанні ;
 • Обмеженість стимулів до зниження споживання енергоресурсів за відсутності приладів обліку;
 • Низький рівень впровадження енергоефективних технологій та обладнання як у промисловості, так і серед населення.

Зниження показників енергоємності ВВП наблизить Україну до показників розвинених країн .

Таким чином, перед галуззю стоїть завдання зменшити втрати енергії до європейських показників і порушити монополію газу у виробничих процесах .

Наші фахівці проводять енергетичні аудити підприємств і розробляють програми, що містять цільові показники енергозбереження та заходи щодо підвищення енергетичної ефективності, здійснюють розрахунок результатів, в натуральному і вартісному вираженні, включаючи економічний ефект від реалізації запропонованих заходів . У рамках енергетичного консалтингу, наші фахівці розроблять Вам рішення з підвищення енергоефективності та економії енергоресурсів у різних секторах економіки, включаючи такі послуги:

 • Попередня техніко -економічна оцінка
 • Підготовка ТЕО
 •  Розробка бізнес -планів проектів
 • Енергетичний аудит об’єктів
 • Підготовка проектів до фінансування через кредитні лінії Міжнародних фінансових організацій